Algemene Voorwaarden http://www.nr1-oldtimers.nl

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen op de internetsite van http://www.nr1-oldtimers.nl. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van http://www.nr1-oldtimers.nl.

1.2 Door het plaatsen van een advertentie of bestelling geeft u te kennen dat u met de algemene voorwaarden akkoord gaat. http://www.nr1-oldtimers.nl behoud zich het recht de voorwaarden van de internetsite tussentijds te wijzigen. Bij wijziging zijn op, op dat moment, lopende overeenkomsten de eerdere algemene voorwaarden van toepassing.

1.3 http://www.nr1-oldtimers.nl is te allen tijde gerechtigd advertentiesysteem met onmiddellijke ingang te beeindigen en/of tijdelijk buiten werking te stellen.

1.4 http://www.nr1-oldtimers.nl functioneert als een laagdrempelig platform waar iedereen, naast het aanbieden van oldtimers of klassieke voertuigen, ongedwongen kan snuffelen tussen al het aanbod. http://www.nr1-oldtimers.nl is echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen kopers en verkopers. Om die reden kan http://www.nr1-oldtimers.nl dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde objecten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders objecten te verkopen en de bevoegdheid van kopers objecten te kopen. Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande, zijn onze diensten enkel toegankelijk voor minderjarigen indien deze daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd deze zelfstandig verricht.

2. Advertenties

2.1 http://www.nr1-oldtimers.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties op http://www.nr1-oldtimers.nl of voor de gevolgen hiervan. De informatie op de website met betrekking tot de aangeboden objecten zijn afkomstig van derden. Deze zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie.

2.2 De aanbieder van de advertentie is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem opgegeven gegevens en/of afbeeldingen.

2.3 Geplaatste advertenties op http://www.nr1-oldtimers.nl worden door http://www.nr1-oldtimers.nl voortdurend gecontroleerd op inhoud. http://www.nr1-oldtimers.nl behoud zich het recht om advertenties die anders zijn bedoeld, dan het aanbieden van oldtimers of klassiekers, te verwijderen.

2.4 http://www.nr1-oldtimers.nl is niet aansprakelijkheid voor de staat van onderhoud, defecten, schade aan of veroorzaakt door objecten waarvoor zij heeft bemiddeld.

2.5 http://www.nr1-oldtimers.nl is niet aansprakelijkheid indien een onrechtmatig verkregen object op http://www.nr1-oldtimers.nl ter bemiddeling wordt aangeboden of door haar bemiddeling is verkocht.

2.6 http://www.nr1-oldtimers.nl probeert adverteerders en kopers tot elkaar te brengen. http://www.nr1-oldtimers.nl is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen adverteerder en koper door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met 1 of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart http://www.nr1-oldtimers.nl (en al haar personeel, managers en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

3. Verwijzingen naar websites of diensten van derde.

3.1 Op http://www.nr1-oldtimers.nl bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast uw http://www.nr1-oldtimers.nl advertentie. http://www.nr1-oldtimers.nl heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site.

4. Tarieven voor banner advertenties.

4.1 De tarieven voor het plaatsen van banner advertenties worden binnen de looptijd van een advertentie niet gewijzigd.

4.2 Alle tarieven op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.3 Alle prijzen op de site voor zakelijke aanbieders van banner advertenties staan vermeld in EURO's en exclusief 19% BTW.

5. Betaling.

5.1 Voor de door http://www.nr1-oldtimers.nl verstrekte facturen van banner advertenties geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal http://www.nr1-oldtimers.nl een aanmaning sturen. Na overschrijding van de betalingstermijn van de aanmaning zal http://www.nr1-oldtimers.nl het saldo verhogen met 25,00 EURO administratiekosten. Indien http://www.nr1-oldtimers.nl genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen rechtskundige bijstand in te roepen, zullen alle daarvoor gemaakte kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, door u aan http://www.nr1-oldtimers.nl worden vergoed.

6. Overmacht.

6.1 http://www.nr1-oldtimers.nl is niet aansprakelijk, indien haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

6.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, overheidsmaatregelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

6.3 http://www.nr1-oldtimers.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is http://www.nr1-oldtimers.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

6.4 Indien http://www.nr1-oldtimers.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

http://www.nr1-oldtimers.nl 2011 Alle rechten voorbehouden

pagina download in 0.095 seconden.

counter on tumblr